تقدیر وتشکر فرمانده انتظامی شهرستان سامان از سرپرست مرکز سامان
بنا به گزارش روابط عمومی اداره کل :فرمانده محترم انتظامی شهرستان سامان در راستای تعامل و همکاری درامرآموزش از قدرت الله قاسمی سرپرست مرکز سامان لوح تقدیر وتشکر اهدا نمودند
1400/10/20