بازدید,ودیدار رییس کمیته امدام امام خمینی با کارکنان مرکز فنی و حرفه ای
دردومین روزهفته ملی مهارت وآموزشهای فنی وحرفه ای رییس کمیته امداد امام خمینی شهرستان سامان  با ریاست مرکز ومربیاناین مرکز دیدار کرد و ازمجموعه فنی وحرفه ای در راستای آموزش های مهارتی و توانمند سازی متقاضیان آموزش های مهارتی تقدیر و تشکر نمودند.
1399/05/06