صورت جلسه قرارداد آموزشی فی مابین معاونت نیروی انسانی ناجا شهرستان سامان و مرکز آموزش فنی وحرفه ای سامان
بنا به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان :تفاهم نامه اموزشی فی مابین معاونت نیروی انسانی ناجا ی شهرستان سامان و مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان سامان منعقد گردید
1399/02/25