قدردانی فرماندار سامان از مدیرکل وپرسنل مرکز آموزش فنی وحرفه ای سامان
به گزارش روابط عمومی :به مناسبت هفته ملی مهارت وکارآفرینی فرماندار شهرستان سامان با اهداءلوح تقدیر از زحمات مدیر کل و کلیه پرسنل مرکز آموزش فنی وحرفه ای این شهرستان قدردانی بعمل آورد 
1400/05/13