مشخصات دوره
-كارآفريني با رويكرد KAB(سطح مقدماتي)
کد رشته : -524920450010031
تعداد ساعت :-50
توضیحات تکمیلی :-
    ثبت نام