اجرای آزمون مرحله هفتم در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کیار
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای کیار  در مورخ 1397/10/14  آزمون مرحله هفتم هماهنگ کشوری در این مرکز به تعداد 147 نفر و سه مرحله و در حرفه های مختلف اجرا گردید.

 

1397/10/15