لیست دوره های درحال ثبت نام
نام رشتهثبت ناممشخصات کامل
برقكار ساختمان درجه 2ثبت ناممشاهده
بسته بند محصولات كشاورزي (ويژه مركبات)ثبت ناممشاهده
تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه 2ثبت ناممشاهده
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E3 ) SMAWثبت ناممشاهده
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E6 ) SMAWثبت ناممشاهده
راسته دوز *ثبت ناممشاهده
رايانه كار ICDL درجه 1ثبت ناممشاهده
سرمه دوز درجه 2ثبت ناممشاهده
سرويس و نگهداري خودروثبت ناممشاهده
قالی باف درجه 2ثبت ناممشاهده
گلیم باف درجه 2ثبت ناممشاهده
مانتو دوزثبت ناممشاهده
مدیر واحد پرورش گاو شیریثبت ناممشاهده
نازک دوز زنانهثبت ناممشاهده

پیش ثبت نام در دوره های کلی
جزییات و پیش ثبت نام