مشخصات دوره
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E6 ) SMAW
کد رشته : 3/ 1/ 22/ 72- 8
تعداد ساعت :213
توضیحات تکمیلی :پیش نیاز : E3
    ثبت نام