مشخصات دوره
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E3 ) SMAW
کد رشته : 3/ 2/ 22/ 72- 8
تعداد ساعت :288
توضیحات تکمیلی :پیش نیاز : ندارد
    ثبت نام